Swan software, SVJ, Správa nemovitostí

SVJ

Společenství vlastníků

Bytové družstvo

Správa nemovitostí

Software pro správu bytů a nemovitostí

Základní nabídka

Dodáváme program pro správu bytů pro bytová družstva, SVJ, realitní kanceláře, obecní byty, příspěvkové organizace, majitele domů.

Program je přehledný, vysoce srozumitelný a spolehlivý s jednoduchým ovládáním (včetně klávesových zkratek).

Zákazníci u nás mají záruku rozvoje programu v návaznosti na vývoj legislativy, nově vzniklé potřeby včetně novinek v informačních technologiích.

 

Kvalita poskytovaných služeb zákazníkům je samozřejmostí.    

Evidence
Uživatelů (družstevníků / vlastníků / nájemníků / spolumajitelů), objektů (byty / garáže / nebyty, evidence ploch včetně spoluvlastnického podílu),  číselníků - domy, střediska, vchody, vztah k objektu (všechny vlastnické vztahy) a další. Pro každého uživatele lze definovat libovolné další údaje dle potřeby. Pro družstva základní členský vklad a dílčí členské vklady.

Evidenční list,  karta objektu (pasport bytu). Evidence spolubydlících, podnájemníků, funkcionářů atd.

Adresář obchodních partnerů s propojením na registry ARES (administrativní registr ekonomickýxh subjektů - spravuje MF) a Registr plátců DPH (spravuje GFŘ).

Maily - posílání mailů uživatelům bytů, obchodním partnerům přímo z programu  včetně prohlížení jejich www stránek.

SMS - posílání z programu, řešeno pomocí www.smsbrana.cz

 

Majitelé
Modul umožňuje sledovat obsazenost a disciplinu nájemců objektů pro jejich majitele. Lze tisknout souhrnné přehledy za všechny byty majitele - např. předpisy, platby, dluhy, vyúčtování ...


Předpisy
Až 20 volitelných položek předpisu (názvy, pevné / zálohové), změna předpisu jednotlivě nebo hromadně podle zadaných parametrů (Kč, osoby, m2, m3, přičtení, koeficient, atd.), vytváření předpisů dopředu, historie předpisů. Nastavení různých textů pro vlastníky, družstevníky, nájemce atd. A-složenky pro předpis - soubor pro emitaci. Automatizované převody předpisů do SIPO, sporožiro, do účetnictví s vytvořením účetního dokladu a se zaúčtováním předpisu nájemného po položkách s volbou předkontace a součtování pro každou položku. Automatizované stanovení nového předpisu podle vyúčtování. Lze provádět i změny předpisu zpětně do minulosti. Předpis až do úrovně dnů.

Pro plátce DPH
- nastavení sazby DPH pro položky předpisu, daňový doklad pro předpis, platební kalendář, splátkový kalendář, rekapitulace DPH, automatizované zaúčtování předpisu i na účty DPH. Uvedené doklady lze samozřejmě použít i pro neplátce DPH.

Úhrady
Vstup plateb pokladnou, bankou, převodem z deníků pokladna/banka z účetnictví, automatizované uhrazování hromadných plateb přes SIPO, sporožirem nebo A-poukázkami s automatickým přiřazením plateb podle variabilního symbolu objektu. Přehledy plateb, přeplatků a nedoplatků, saldo objektu. Přehledy dlužníků, upomínka s poplatkem z prodlení, penalizační výměr. Karta nájemníka, karta objektu, finanční stav objektu.

Splátkový kalendář pro splácení dluhů - samostatná evidence.

 

SIPO

je součástí programu, není nutno používat program České Pošty s.p. Při správě více právnických osob, mají-li tyto právnické osoby SIPO a něchtějí-li uzavírat samostatné smlouvy, lze založit např. jen jednu smlouvu na SIPO a na ní slučovat sipa vybraných SVJ/BD a při příjmu souboru z Č.Pošty hromadně provést úhradu. Totéž platí obdobně i pro SPOROŽIRO. Tisk dopisů NIP pro sporožiro. Crypta se spouští přímo v programu.

Rozšíření možností platby SIPO o přesun přeplatků z vyúčtování na placení nájmů až do celkového vyčerpání přeplatku. Přeplatek z vyúčtování se průběžně umořuje na platby nájmů do jeho vyčerpání.

Výhoda tohoto způsobu spočívá především v úspoře poplatků za „B poukázky“ – v současnosti je poplatek 24 Kč/za 1 přeplatek do 5.000 Kč a 34 Kč/za 1 přeplatek nad částku 5.000 Kč.

Další výhodou je, že přeplatky jsou stále na účtu organizace a v podstatě se jen přesouvají v rámci úhrad objektů. Odpadá nutnost náklady na „B poukázky“ promítat do služeb


Vyučtování zálohových plateb
Vyúčtování zálohových položek předpisu podle vyhl.č.269/2015 Sb. platí pro vyúčtování se začátkem od 1.1.2016, možnost vyúčtování i dalších nákladů (např. dluhů, prádelen a ostatních nákladů), délka období pro vyúčtování volitelná. Automatizované zpracování přeplatků (B-poukázky, sporožiro) a nedoplatků (SIPO, sporožiro, A-poukázky) pro bezhotovostní platby. Vstupování dat - Kč, osoby, m2, m3 SV/TUV, dílky pro teplo apod. Přenos nákladů pro vyúčtování přímo z účetnictví. Převod spotřeby SV/TUV z měřidel. Předávání a příjem rozúčtovaných dat od firem např. Techem, ISTA a dalších. Korekce na - 20%  + 100%  v modulu Indikátory podle vyhl. 269/2015 Sb. Vyúčtování až do úrovně dnů.

 

Rozúčtování podle odečtů měřidel - další tisk pro jednotlivce - podrobný přehled o nákladech energií, vhodný pro vysvětlení jednotlivých nákladů pro jednotlivce. Je to podrobné vysvětlení energií pro 1 byt.

 

Pro plátce DPH - podklad pro daňový doklad  pro vyúčtování předepsaných zálohových plateb, rekapitulace DPH k vyúčtování.
Důležité - parametry pro vyúčtování (tj. náklady na služby a způsob jejich rozúčtování) lze převzít z minulého vyúčtování jako vzor a upravit je např. jen ve výši částky nákladů nebo tuto částku převést přímo z účtu z účetnictví.

 

Předběžné vyúčtování v případech kdy nejsou k dispozici konečné faktury např. prodej bytu, stěhování, nebytové prostory.

 

Podvojné účetnictví
Účetnictví pro byty navíc zahrnuje obousměrné propojení mezi bytovou částí a účetnictvím – automatizované zaúčtování předpisů, úhrad a výsledku vyúčtování a další. V účetnictví při zápisu plateb uživatelů bytů se údaje současně zapisují do úhrad na byty. Při zápisu přijatých faktur s náklady pro údržbu se údaje současně zapisují do fondu oprav. Oboje  lze zapisovat jednotlivě nebo hromadně.

Propojení je řešeno tak, že ani část bytová ani účetnictví nejsou vůči sobě nadstavby, ale jsou na stejné úrovni.

Základní vlastnosti účetnictví - možnost volby typu účetnictví podle organizace (BD, SVJ, příspěvková), souběžné účtování ve starém a novém účetním období, automatizovaná roční účetní uzávěrka bez účasti programátora s možností opakování, nadefinované výkazy Rozvaha a Výsledovka v XML pro EPO, internetové bankovnictví, vhodné i pro plátce DPH.

Účtování do deníků, podpisový záznam u dokladů, předkontace, vytvoření nového dokladu z původního dokladu nebo podle šablony, zobrazení názvu účtu při účtování, uzavírání účtů (tzn. převodový můstek např. pro účty 315-324-311 apod.), možnost střediskového účetnictví včetně výkazů, možnost DPH včetně Kontrolního hlášení v XML pro EPO, příjmové / výdajové pokladní doklady, fakturace s propojením na ARES, knihy pokladní / přijatých / vydaných faktur, obraty na účtech, saldokonto, apod. EET - elektronická evidence tržeb je obsažena v programu.

Internetové bankovnictví ABO, příkazy do banky – načtení výpisu z banky a poslání příkazu k úhradě (formáty GPC a KPC).

Hlavní kniha, předvaha, nadefinované výkazy rozvaha a výsledovka s možností úpravy výkazů uživatelem, tvorba uživatelských výkazů. Tisky rozvaha a výsledovka i jako podklad, výsledovka účetní i daňová. Velká variabilnost tisků - období od-do, za středisko, podrobně/ souhrnně/ spárovaně, podle vystavení/ splatnosti, uhrazené/ neuhrazené, podle dodavatele/ odběratele, za syntetické, analytické, vybrané účty, stavy účtů, účetní deník, opravované doklady apod.

Pro plátce DPH - daňová kalkulačka při zadávání dokladů, účtování s PDP - přenesená daňová povinnost, podklady pro přiznání k DPH, automatizované zaúčtování předpisu nájmu i na účty DPH, vydané faktury, kontrolní tisky pro DPH, Kontrolní hlášení DPH.

Objednávky lze přpojit k přijaté faktuře a současně tisknout s objednávkou.

 

Insolvence

Modul Insolvence umožňuje vytipovat uživatele (fyzické osoby, právnické osoby), kteří se dostali do finančních problémů (dluží nájemné, vyúčtování, penále) nebo tato situace hrozí. Lustrací v nabízeném modulu - porovnáním uživatelů bytů a nebytových prostor s insolvenčním rejstříkem  - lze tyto skutečnosti zjistit.

Údaje jsou získávány z celostátní veřejně dostupné databáze uložené na www.justice.cz v nabídce Insolvenční rejstřík / Pokročilé hledání.

 

Fondy oprav
Tvorba, čerpání, rozpočítání fondu až na jednotlivce na předpis nebo podle skutečných úhrad, možnost přímého vstupu z účetnictví , rozdělení výdajů podle spoluvlastnického podílu, podle ploch, rovnoměrně atd. V tiscích mezisoučty podle vztahu (vlastníci, družstevníci...), kontrola záručních dob za opravy, součty za vybrané náklady, vhodné pro převody bytů.

Lze použít i pro sledování hypoték, úroků, revitalizace a jako podklad pro přiznání k dani z příjmu pro členy SVJ z příjmů, např. z pronájmu nebytových prostor, z reklam apod.

Evidence požadavků oprav / údržby - eviduje požadavek, dodavatele, žadatele, datumy vystavení, dokončení, částky, typ nákladu a další.


Úvěry, anuity
Modul obsahuje plánování úvěrů (anuit) s možností vytvoření úvěrového plánu s vlastním nadefinováním doby trvání úvěru, výše úrokových sazeb, frekvence plateb a zadání dalších nákladů spojených s uzavřením úvěrové smlouvy - např. poplatek za zpracování úvěrové smlouvy, poplatek za vedení účtu apod.


Modul také umožňuje zjistit výši úmoru bytu pro předčasné ukončení splácení anuity. Následně lze založit novou smlouvu pro zbývající plátce beze změn výše jejich plateb.

Revize
Slouží k plánování a evidenci revizí (umístění, výrobce, servis), připomínání revizí, opět nabízí také využití příloh - např. umístění hlavních uzávěrů, zdokumentování porušení plomb, rekonstrukce před a po, revizní zpráva apod.

Pasporty domů a bytů
Modul pasportů obsahuje pasport domu i pasport bytu. Pasport domu spolupracuje s modulem Revize, ze kterého přebírá informace o zařizovacích předmětech domu, které podléhají revizím. Pasport domu můžeme postavit klasicky, tzn. základní údaje o domu – střecha, plášť, pozemky, cena apod.
Při sledování zařizovacích předmětů můžeme zadat různou hloubku popisovaných předmětů. Od pouhého výčtu až po sledování jejich vlastností (barva, cena, rozměr, funkce, detailní popis).

U pasportů asi nejvíce použijete příloh ve formě např. fotodokumentace, naskenovaných dokumentů (výpis z katastru nemovitostí, katastrální mapy apod.).

Prvky (zařizovací předměty) lze také archivovat a máte tak možnost sledovat jednotlivé změny i v čase.

Obdobně to platí i pro pasport bytu, který úzce spolupracuje s evidencí objektů - místnostmi.

Plán údržby
Lze plánovat i dlouhodobé opravy se zohledněním běžných ročních nákladů na údržbu, včetně požadavků na minimální zůstatek na fondu. Propočet zohledňuje i nevyváženost plateb do fondu a navrhne požadované navýšení fondu na  1m2. Výpočet zohledňuje i inflaci jednotlivých let. Plán lze průběžně měnit dle situace jednotlivých investorů. Výstup i do grafu.

Jednání a schůze

Umožňuje připravovat schůze, sledovat přítomnost, hlasování, výsledky, zápisy ze schůzí včetně hlasování spoluvlastníků, sloučení hlasů pro byty družstva v SVJ apod.

Kauce
Vedení kaucí na objekty včetně vyrovnání, přesunu do úhrad tam i zpět, přehledy čerpání kaucí.

Hromadná korespondence, smlouvy, seznamy
Dopisy, smlouvy (jakékoliv - např. o převodu bytu, nájemní smlouvy), seznamy (např. prezenční listiny), osobní dopisy NIP, osobní dopisy SIPO (kdo nezaplatil sporožirem, sipem). Pro každý typ tisku lze uživatelem vytvořit libovolný počet vzorů.

Použitím jednoho vzoru vytisknete pro všechny vybrané byty tisk najednou, např. pro celý dům, pro středisko, pro vchod, pro jednotlivce. Potřebné údaje se pro vybrané byty "dotahují" z databáze. Pro vysvětlení - v programu je zabudována tvorba tisků uživatelem, při které velmi jednoduchým způsobem uživatel zadává, resp. provádí výběr potřebných údajů z databáze.

Tisk A-poukázek
Tisk na laserových tiskárnách, na 1 list formátu A4 se tisknou 3 poukázky. Lze tisknout pro předpisy, vyúčtování, částečně vyplněné poukázky, individuální poukázky.

Tisk adresních štítků (samolepky)
Tisk na laserových tiskárnách pro formát listu A4. Zatím 5 rozměrů samolepek včetně dodejek.

 

Vyhledání údajů v evidenci přes všechny organizace

U jména doplněna možnost nastavit hledaný text přesně. Jinak se hledá i s mezerami ne od začátku jména, bez rozlišení velkých / malých písmen apod.

 

Komunikace s klienty přímo z programu - lze psát maily uživatelům bytů, dodavatelům, odběratelům, prohlížet jejich webové stránky. Každý tisk lze odeslat přímo z náhledu tisku mailem vybranému uživateli nebo hromadně všem uživatelům najednou např. při změně předpisu, upomínky, vyúčtování apod. Rychlá odezva Vašemu klientovi, Vaše úspora času a úspory za poštovní poplatky jsou evidentní ! SMS -řešeno pomocí www.smsbrana.cz - implementováno v programu.

 

LEGISLATIVA - program obsahuje požadavky dané posledním stavem legislativy :

EET - Evidenci tržeb upravuje zákon č.112/2016 Sb., o evidenci tržeb vyhlášením ve Sbírce zákonů dne 13. dubna 2016. Obsaženo v nabídce Účetnictví. Účinnost - pro Bytová družstva a Společenství vlastníků od 1.3.2018

Vyhláška č. 269/2015 Sb. - Vyhláška o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům - účinnost od 1.1.2016. Obsaženo v nabídce Měřidla / Indikátory.

Zákon č. 104/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty – účinnost od 1.1.2016. Obsaženo v nabídce Úhrady / Úroky z prodlení.

Vyhláška č. 250/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví – účinnost od 1.1.2016. Obsaženo v nabídce Účetnictví.

Vyhláška č. 324/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví – účinnost od 1.1.2016. Obsaženo v nabídce Účetnictví.

Zákon č. 280/2009 Sb. Daňový řád, §71-§72 – Daň z příjmů-elektronické podání, účinnost od 1.1.2015. Obsaženo v nabídce Účetnictví.

Zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty – Druhá snížená sazba DPH, účinnost od 1.1.2015. Obsaženo v nabídce Účetnictví.

Zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty – Kontrolní hlášení DPH-elektronické podání, účinnost od 1.1.2016. Obsaženo v nabídce Účetnictví.

Zákon č. 67/2013 Sb. o službách pro družstva a SVJ, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytu a nebytových prostorů v domě s byty;

Vyhlášky č. 467/2013 Sb. a č. 471/2013 Sb. o účetnictví.

Zákon č. 89/2012 Sb., - Nový občanský zákoník (dále NOZ).

Účinnost od 1.1.2014. Obsaženo v nabídkách Účetnictví, evidence, úhrady. Platí pro družstva, SVJ, vlastníky.

Zákon č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstev

Vyúčtování podle vyhlášky MMR č. 372/2001 Sb. a všech předchozích.

Velká novela zákona o účetnictví č. 353/2001 Sb.; vyhláška č.500/2002 Sb.(účetnictví podnikatelé); č.504/2002 Sb.(účetnictví nevýdělečné organizace);

Zabezpečení ochrany osobních údajů na základě zákona č.101/2000 Sb.

Zákon č. 107/2006 Sb. (jednostranné zvýšení nájemného z bytu)

Vyhláška č. 410/2009 Sb. (účetnictví pro příspěvkové organizace / územně samosprávné  celky)

 

 

 

NOVÝ SOFTWARE PRO SPRÁVU NEMOVITOSTÍ ???